Güçlü, B. (2008) “Es-Sıla Beyne’t-Tasavvuf ve’t-Teşeyyu’ Nazariyyetu’s-Sünne Fi’l- Fikri’l-İmâmiyyi’ş-Şî’î (Et-Tekevvun ve’s-Sayrûra), Kâmil Mustafa eş-Şeybî”, Marife, 8(3), ss. 439-441. doi: 10.5281/zenodo.3343990.