Şeker, C. (2014) “Yahudilikte Sadaka”, Marife, 14(3), ss. 83-104. doi: 10.33420/marife.436571.