Eşit, D. (2019) “Fıkıh Usûlü Bağlamında Eş‘arî’nin Şâfi‘î’ye Muhalefeti”, Marife, 19(1), ss. 249-264. doi: 10.33420/marife.526711.