Güçlü, Betül. “Es-Sıla Beyne’t-Tasavvuf ve’t-Teşeyyu’ Nazariyyetu’s-Sünne Fi’l- Fikri’l-İmâmiyyi’ş-Şî’î (Et-Tekevvun ve’s-Sayrûra), Kâmil Mustafa Eş-Şeybî”. Marife 8/3. 31 Aralık 2008. 439-441. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343990.