Güner, O. “Tarihsel Süreçte Sünnetin Bağlayıcılığı Olgusuna Buhârî’nin Fıkhu’l-Hadîsi Özelinde Bir Bakış”. Marife, C. 4, sy 1, Mayıs 2004, ss. 29-48, doi:10.5281/zenodo.3343439.