Kılıç, M. “Hukukî Görüş Ayrılıkları (İhtilâf) Ve Hilafa Riayet (Mürââtü’l-Hilâf) İlkesi Konusunda Şâtıbî’nin Yaklaşımı”. Marife, C. 5, sy 2, Eylül 2005, ss. 55-73, doi:10.5281/zenodo.3343611.