Türcan, T. “Sünnî Ve Mu’tezilî Fıkıh Usûlünün Tanımlanmasında Bir Kriter Olarak Şer’îlik Algısı Ve İbâha Alanının Şer’îliği Sorunu Bağlamında Bir Örnekleme”. Marife, C. 5, sy 3, Aralık 2005, ss. 195-11, doi:10.5281/zenodo.3343673.