Güçlü, B. “Es-Sıla Beyne’t-Tasavvuf ve’t-Teşeyyu’ Nazariyyetu’s-Sünne Fi’l- Fikri’l-İmâmiyyi’ş-Şî’î (Et-Tekevvun ve’s-Sayrûra), Kâmil Mustafa Eş-Şeybî”. Marife, C. 8, sy 3, Aralık 2008, ss. 439-41, doi:10.5281/zenodo.3343990.