Uluç, T. “Kutbuddîn Şîrâzî’nin İşrâkîliğin Anlaşılması Ve Dönüşmesindeki Rolü”. Marife, C. 16, sy 2, Aralık 2016, ss. 205-3, doi:10.33420/marife.436282.