Eşit, D. “Fıkıh Usûlü Bağlamında Eş‘arî’nin Şâfi‘î’ye Muhalefeti”. Marife, C. 19, sy 1, Haziran 2019, ss. 249-64, doi:10.33420/marife.526711.