Güçlü, Betül. “Es-Sıla Beyne’t-Tasavvuf ve’t-Teşeyyu’ Nazariyyetu’s-Sünne Fi’l- Fikri’l-İmâmiyyi’ş-Şî’î (Et-Tekevvun ve’s-Sayrûra), Kâmil Mustafa Eş-Şeybî”. Marife 8, no. 3 (Aralık 31, 2008): 439-441. Erişim Mayıs 30, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/467.