Yazar Rehberi

Yayın Dili

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nin yayın dili Türkçe’dir. Bunun yanında İngilizce çalışmalar da yayınlanabilmektedir. Diğer dillerdeki çalışmaların yayınlanmasına yayın kurulu karar verir. Arapça makalelerin latin harfleriyle yazılmış bir kaynakçası bulunmalıdır. Marife Dini Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen çalışmalar için Yayın Kurulu tarafından dil düzeltmeleri talep edilebilir.

Yayın Kabul Şartları

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir.

Çeviri eserlerin yayınlanması için eseri yayınlayan kurumdan izin belgesinin ibrazı mecburidir.

Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri veya PDF formatı eklenmelidir. Ayrıca kitap tanıtım ve değerlendirmelerine kitap kapak görseli resim formatında eklenmelidir. Bir sayıda aynı yazara ait yalnızca bir çalışma (herhangi bir türde) yayınlanabilir.

Yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 9.000 sözcüğü (25 sayfa) aşmamalıdır.

Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Ayrıca yayımlanmış bir araştırmayla büyük oranda benzerlik gösteren yazılar da değerlendirmeye alınmaz.

Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi makale gönderimi esnasında Editöre Not olarak belirtilmelidir.

Yazım Kuralları

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi'ne gönderilecek yazılar, Microsoft Word’de yazılmış olarak https://dergipark.org.tr/tr/pub/marife sitesi üzerinden başlık sayfası, etik beyan ve telif hakkı devir formu ile özgünlük raporu beraberinde yüklenmelidir. Yazının yer aldığı ana dosyada (main document) çift kör hakemleme etiği gereği yazar isim/isimlerine yer verilmemelidir. Yazar/yazarlara ait tüm bilgiler başlık sayfasında yer almalıdır. Makale yükleme sürecine ilişkin yazar kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Gövde metinleri 3000-9000 kelime aralığında kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil en fazla yirmi beş (25) sayfa, Microsoft Office Word programında Cambria fontu ile 10 punto büyüklüğünde, 12,5nk satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; üst 2.25, sağ 2, sol 2 ve alt 1.5 cm olarak ayarlanmalıdır.

Dipnotlar, 8 punto Cambria, 1 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş olmalıdır.

Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Makalelerin 600-700 kelimelik Türkçe özeti ve bu özetin İngilizce çevirisi (Summary), yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özetleri verilmelidir.

Beş (5) adet anahtar kelime (keywords), Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.

Tercüme edilen bir makalenin orijinal başlığı ve bibliyografik bilgileri, Türkçe metinde başlığın sağ üst kenarına eklenecek bir simge vasıtasıyla dipnotlar alanında belirtilmelidir.

Editör, yazıların imlâ vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.

Metin içinde vefat tarihi verilecekse (ö. 425/1033) şeklinde olmalıdır.

Makalenin sonunda “kaynakça” verilmelidir.

Yazının herhangi bir yerinde yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek telefon ve e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip, yazara ait herhangi bir bilginin yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, kör hakemlik için zorunludur.

Çalışmaların, derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için yazım kuralları önceden incelenmeli ve Makale Yazım Word Şablonu dosyası kullanılmalıdır.

İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır. Editör, yazıların imlâsı ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Şahıs ve eser isimleri ile terimleşmiş kavramlar, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan madde başlığı ve imlâ kuralları esas alınarak yazılmalıdır.

İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.

Makalenin sonunda “kaynakça” verilmelidir.

Atıf ve Referans Sistemi

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dipnot ve kaynakça gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’ni esas almaktadır. Ayrıntılı bilgi http://www.isnadsistemi.org internet adresinde bulunmaktadır.

Değerlendirme Süreci

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makaleler Ön İnceleme, Bilimsel Değerlendirme ve Yayına Hazırlama olmak üzere üç aşamalı bir süreçten geçer. Bu süreçler editör kurulu tarafından planlanır ve uygulanır.

Değerlendirme Süreci detaylarını incelemek için tıklayınız

Dergipark Makale Süreç Yönetim Sistemi

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, makaleleri Dergipark Makale Süreç Sistemi üzerinden değerlendirmeye almaktadır. Sistemin kullanımı hakkında kılavuz için tıklayınız.

Dergipark Makale Süreç Sistemi ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

Benzerlik Tespit Politikası

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi'ne gönderilen çalışmalar benzerlik tespitinde kullanılan özel yazılımlar aracılığıyla benzerlik taramasından geçirilir.

Makale İşlem Ücreti

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi açık erişimli bir dergidir ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep etmez. Çalışmaları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Telif Hakkı

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nde çalışması yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Marife Dini Araştırmalar Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Yayımlanan çalışmaların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makale Gönderim Dosyaları ve Değerlendirme Formları

 

Başlık Sayfası

Makale Yazım Word Şablonu

Özgünlük Raporu Hakkında Bilgilendirme

Etik Beyan ve Telif Hakkı Devir Formu

Makale Ön Değerlendirme Formu

Makale Değerlendirme Formu

Çeviri Makale Değerlendirme Formu

Kitap Kritiği Değerlendirme Formu

Makale Geri Çekme Formu